ปีใหม่นี้สวดมนต์อยู่บ้าน บทเจริญพระพุทธมนต์ ปี 64 รวมทุกบท

ใกล้วันปีใหม่แล้ว ต้อนรับสิ่งดีๆใหม่ๆ ต้อนรับปีใหม่นี้ อาจจะโชคไม่ดีในเรื่องของโรคระบาดที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ แต่ก็ขอให้ทุกคนตั้งสติ และป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด วันนี้ซอกแซกมีบทสวดมนต์ข้ามปี มาฝาก เพื่อเสริมความเป็นมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่

บทบูชาพระรัตนตรัย

ก่อนการสวดมนต์ให้ตั้งจิตน้อมสักการะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยจิตใจที่ดีงาม

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

ขณะก้มกราบให้นึกมโนภาพตนก้มกราบพระรัตนตรัย ด้วยกายและใจที่บริสิทธิ์ ให้เกิดความซายซึ้งในจิตใจ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบ)
สุปฏิปันโน ภาคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ
(กราบ)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

บทขอขมาพระรัตนตรัย

สวดเพื่อขอขมาสิ่งที่เคยล่วงเกินพระรัตนตรัย
เพื่อไม่ให้มีบาปเวรกรรมติดตัว

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง
ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง
ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง
ขะมะถะเม ภันเต

คำสมาทานศีล ๕

เพื่อชำระ กาย วาจาให้บริสุทธิ์ ก่อนสวดมนต์ชำระใจ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ

บทไตรสรณคมน์

สวดเพื่อประกาศตนเป็นชาวพุทธ รับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

สวดเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
มีอานิสงส์ทำให้จิตใจเลื่อมใสน้อมไปในการละชั่ว ทำดี ชำระจิตให้ผ่องใส

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ
สุตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อุนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

บทสวดพาหุง
มีอานุภาพให้มีชัยชนะและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา

พาหุง สะหะสสะมะภินิม
มิตะสาวุฟธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัม มะวิธินา ชิตะวา
มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต เม*
ชะยะมังคะลานิ

มาราติ
กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง
อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ
สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ
สุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะวะจะนัง
ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินนา ชิตะวา
มุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจัง
กะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง
อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง
มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ
ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ
สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง
วิสุทธิชุติมิทธิ พะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*
ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมัง
คะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน
ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตะวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ
นะโร สะปัญโญ

ชัยปริตร (มหาการุณิโก)

บท มหากาฯ บทสวดขอให้บังเกิดชัยชนะและความสำเร็จในทุกกิจการงาน

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ
สัพพะปาณนัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม*
ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิ มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก
สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง
สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง
หรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ
ละภันตัตตเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*

ภะวันตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*

ภะวันตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*

บทมงคลสูตร

ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
สาวัตถิ ยัง วิหะระติเชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ
อะถะโขอัญญะตะรา เทวะตา
อะภิกกันตายะ รัตติยา
อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง
เชตะวะนัง โอภาเสตวา
เยนนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทตวา
เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ
เอกะมันตังฐิตาโข สาเทวะตา
ภะคะวนตังคาถายะอัชฌะภาสิฯ
(พะหูเทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิอะจินตะยุง อากังขะมานาโสตถานัง พรูหิมังคะละมุตตะมังฯ)
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ
เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ
จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ
จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ ลิปปัญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา
จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัส
สังคะโห อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯสะ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ
กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา
จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี
จะ กะตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ
ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ
ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ
นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
เอตาทิสานิ กัตสานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทโพชฌังคปริตร

หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง
วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ
โพชฌังคา จะตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา
สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ
จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน
ทุกขิเต ทิสะวา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง
อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา
วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต
โหตุ สัพพะทาฯ

บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
อะหัง นิททุกโข โหมิ
อะหัง อะเวโร โหมิ
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

 สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ
นิททุกขา อะเวรา
อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
             ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ,
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ,
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ,
ขอให้เทวดาทั้งหลาย , จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ,
ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ,
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข

กรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด
ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯFacebook Comments Box